โรมันคาทอลิก

คริสตจักรคาทอลิกหรือนิกาย โรมันคาทอลิก เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีมากกว่า 1.3 พันล้านคนในปี 2017 มันเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดยังคงดำเนินงาน และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นหัวหน้าและควบคุมโบสถ์แห่งนี้ผ่านทาง Holy See ในนิกายโรมันคาทอลิกประกอบด้วยโบสถ์ละตินและโบสถ์คาทอลิกตะวันออก

ชาวคาทอลิกเชื่อว่าพระเยซูมีพระมหาบัญชาที่ยิ่งใหญ่ให้จัดตั้งศาสนจักรขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งเดียวสากลศักดิ์สิทธิ์และสืบมาจากอัครสาวก ด้วยมุขของประธานาธิบดีที่สืบทอดหน้าที่จากอัครสาวกและสมเด็จพระสันตะปาปาสืบมาจากเซนต์ปีเตอร์ซึ่งพระเยซูทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกคนหนึ่ง

คริสตจักรคาทอลิกให้ความสำคัญสูงสุดกับศีลมหาสนิทในพิธีทั้งหมด และเฉลิมฉลองศีลนี้ในระหว่างพิธีมิสซาโดยเชื่อว่าเหล้าองุ่นและปังที่บิชอปศักดิ์สิทธิ์ในพิธีนี้จะเปลี่ยนข้อความเป็นร่างกายและเลือดของพระเยซู

และด้วยหลักคำสอนเรื่องการเคารพพระแม่มารีในฐานะพระมารดาของพระเจ้าและราชินีแห่งสวรรค์นอกจากนี้ยังเชื่อในการชำระให้บริสุทธิ์ผ่านความเชื่อการเผยแผ่ศาสนาและการทำงานเพื่อสังคมโบสถ์คาทอลิกจึงเป็นองค์กรเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ให้การศึกษาและบริการด้านสุขภาพ

โรมันคาทอลิก

โรมันคาทอลิก

The Catholic Church or the Roman Catholic Church is the largest church in the world. There are more than 1.3 billion people in 2017. It is the largest and oldest international organization still operating. And plays an important role in the history of Western civilization The Pope is the head and governs this church through the Holy See. In the Roman Catholic Church consists of the Latin Church and the Eastern Catholic Church.

Catholics believe that Jesus had the Great Commission set up the Church to be one, universal, sacred, and dating from the Apostles. With the porch of the president inheriting duties from the Apostles And the Pope, dating from St. Peter Which Jesus appointed as one of the apostles

The Catholic Church places the highest emphasis on the Eucharist among all the sacraments. And celebrating this precepts during the mass By believing that the wine and bang at the holy bishop in this ceremony will change the message into the body and blood of Jesus

And with the doctrine of respecting the Virgin Mary as the Mother of God and Queen of Heaven Also believe in mercy Sanctification through faith Evangelism And working for society The Catholic Church is therefore the largest private organization in the world that provides education and health services.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google