สมัยเอลิซาเบธ

สมัยเอลิซาเบธ มันเป็นช่วงรัชสมัยของพระราชินีเอลิซาเบธ ที่ 1 แห่งอังกฤษระหว่างปี 1558 ถึง 1603 ซึ่งถือเป็นยุคทองในประวัติศาสตร์อังกฤษ เป็นช่วงเวลาสูงสุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากผลงานประพันธ์บทกวีวรรณกรรมของวิลเลียมเชกสเปียร์และนักเขียนคนอื่น ๆ ลักษณะของละครมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสมัยก่อน นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาของการเดินทางไปสำรวจสถานที่ต่างประเทศและการปฏิรูปศาสนาโปรเตสแตนต์ เริ่มเข้ามามีบทบาทในอังกฤษ

สมัยเอลิซาเบธ ถือเป็นช่วงเวลาที่โดดเด่นเพราะดีกว่าครั้งก่อนหน้าและต่อมา มันเป็นช่วงเวลาที่ประเทศสงบสุขหลังจากการปฏิรูปในอังกฤษความขัดแย้งระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์และโรมันคาทอลิก และความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาแห่งอังกฤษกับพระมหากษัตริย์ในศตวรรษที่ 17 นอกจากนี้เศรษฐกิจของอังกฤษในเวลานั้นอยู่ในสภาพที่ดีกว่าประเทศในยุโรปอื่น ๆ

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีสิ้นสุดลง ฝรั่งเศสก็มีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งทางศาสนาที่เพิ่งจบลงในปี ค.ศ. 1598 หลังจากการประกาศใช้กฎหมายของแนนซ์ ความขัดแย้งระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเกือบจะสิ้นสุดลงในวันนี้ อังกฤษในช่วงรัชสมัยของพระราชินีอลิซาเบ ธ เป็นช่วงเวลาของการปกครองที่เข้มแข็งอันเป็นผลมาจากการปฏิรูปในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 และเฮนรี่ที่ 8 เศรษฐกิจเฟื่องฟูจากเส้นทางการค้าระหว่างอังกฤษและอเมริกา

สมัยเอลิซาเบธ

สมัยเอลิซาเบธ

Elizabeth Period It was during the reign of Queen Elizabeth I of England between 1558 and 1603, which was considered a golden age in British history. Was the peak of the English Renaissance period. As can be seen from the works of poetry, poetry, the literature of William Shakespeare and other writers, the character of the play is unique in that it is different from before. There are also times of travel to explore foreign places and to reform the Protestant religion. Began to play a role in England.

Elizabeth Period Considered a striking time because it was better than the previous and subsequent times. It was a peaceful time after the Reformation in England, a conflict between Protestantism and Roman Catholicism. And conflicts between the Parliament of England and the monarchs in the 17th century. In addition, the British economy at that time was in a better state than other European countries.

The end of the Italian Renaissance period France also had problems with religious conflicts that had just ended in 1598 after the promulgation of Nance’s law. The conflict between England and France for hundreds of years almost ended today. England during the reign of Queen Elizabeth was a period of strong rule as a result of reforms during the reign of Henry VII and Henry VIII. The economy flourished from trade routes. Between England and America

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google