ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์โลก หรือประวัติศาสตร์ของมนุษย์เริ่มต้นที่ยุคหินเก่า ประวัติศาสตร์โลกไม่รวมประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์และประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยา เว้นแต่ตราบใดที่โลกธรรมชาติส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก

ประวัติศาสตร์โลกประกอบด้วยการศึกษาทางโบราณคดีและหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยโบราณ ประวัติศาสตร์สมัยโบราณซึ่งบันทึกเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์การเขียน แต่รากเหง้าของอารยธรรมมีมาก่อนการประดิษฐ์การเขียน ยุคก่อนประวัติศาสตร์เริ่มต้นในยุคหินเก่า ตามมาด้วยยุคหินใหม่และการปฏิวัติเกษตรกรรม (ระหว่าง 8000 ถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาล) ในพระจันทร์เสี้ยวที่อุดมสมบูรณ์ (Fertile Crescent)

การปฏิวัติเกษตรกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ที่มนุษย์เริ่มทำการเกษตรคือทำนาและเลี้ยงสัตว์อย่างเป็นระบบ ในขณะที่การเกษตรก้าวหน้าขึ้นผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนจากวิถีชีวิตเร่ร่อนไปสู่การตั้งถิ่นฐานของเกษตรกรในการตั้งถิ่นฐานถาวรชาวเร่ร่อนยังคงมีอยู่ในบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่มีพืชเพาะปลูกน้อย

แต่ความมั่นคงสัมพัทธ์และผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นทำให้ชุมชนมนุษย์ขยายตัวเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น ซึ่งความก้าวหน้าในการขนส่งยังช่วย

ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์โลก

World history or human history begins at the Old Stone Age. World history excludes natural, non-human history and geological history. Except as long as the natural world affects human life very much.

World history consists of archaeological studies and written evidence from ancient times. Ancient history whose records begin with the invention of writing, but the roots of civilization predate the invention of writing. The prehistoric period begins in the Old Stone Age. It was followed by the Neolithic and the Agricultural Revolution (between 8000 and 5000 BC) in the fertile crescent moon (Fertile Crescent).

The Agricultural Revolution marked a change in human history. In which humans started to do agriculture, namely farming and raising animals in a systematic manner. As agriculture progressed Most people switch from nomadic lifestyles to settling farmers in permanent settlements Nomadic still exists in some places. Especially in remote areas where there are few cultivated plants.

But relative stability and increased agricultural productivity have made the human community expand into a larger unit. Which advances in transportation have also helped

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google