การแบ่งยุคสมัย

เรื่องราวของการ การแบ่งยุคสมัย ยุคประวัติศาสตร์ไทยคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงแสดงพระทัศนะไว้ในพระนิพนธ์เรื่อง “ตำนานหนังสือพระราชพงศาวดาร” ในฉบับราชกิจจานุเบกษาเมื่อพ. ศ. 2457 เพื่อแบ่งยุคประวัติศาสตร์ไทยเป็น ” พงศาวดารแห่งสยามควรจะแบ่งออกเป็น 3 ยุคคือเมื่อสุโขทัยเป็นยุค 1 ยุคเมื่ออยุธยาเป็นยุค 1 ยุคเมื่อรัตนโกสินทร์เป็นยุค 1 ยุค

ในลำดับเชิงประวัติศาสตร์เชิงเส้น (โดยการวางแนวเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดและการล่มสลายของรัฐกล่าวคือใช้รัฐหรือเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีข้อเสนอใหม่เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือศาสตราจารย์ดร. นิธิเสรีชีววงศ์ได้เสนอ 8 หัวข้อสำคัญที่ควรเป็นแก่นแท้ของประวัติศาสตร์ชาติไทยดังนี้

  • การตั้งถิ่นฐานของผู้คน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
  • การเข้ามาของอารยธรรมใหญ่ คืออินเดียและจีน
  • ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 13
  • ยุคสมัยของการค้า (คริสต์ศตวรรษที่ 15-17)
  • ก่อนสมัยใหม่
  • รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม
  • การปฏิวัติ 2475 และกำเนิดรัฐประชาชาติในทางทฤษฎี
  • การปฏิวัติ 14 ตุลาคม 2516
  • การแบ่งยุคสมัย

การแบ่งยุคสมัย

The distribution of the Thai history is Somdej Krom Phraya Damrong Rajanupab, showing his views in his thesis titled “The Legend of the Chronicles” in the Government Gazette, ed. Fri 1914 to divide the Thai history into “The Chronicles of Siam should be divided into 3 eras, namely when Sukhothai is the era 1, when Ayutthaya is 1 era, when Rattanakosin is 1 era

In linear historical order (By aligning the story with the origin and fall of the state, that is, using the state or capital as the center, this also has a great influence on understanding Thai history today.

There are currently new proposals about Thai history. The most important thing is Professor Dr. Nithi Seri Chewawong has proposed 8 important topics that should be the essence of Thai history as follows”The Chronicles of Siam should be divided into 3 eras, namely when Sukhothai is the era 1, when Ayutthaya is 1 era, when Rattanakosin is 1 era

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google